power3cycle

ENG

單車導賞團

一)沙田半天遊 (約三小時)                           體力一粒星技術二粒星) 

     沙田公園 ---> 第一城歷奇單車公園(訓練單車技術) --->

     沙田橋(拍照) --->馬場 ---> 體院(參觀) --->文化博物館 ---> 車公廟(參拜)

     ---> 沙田公園

     全程 : 約10至20公里

     費用 : $200.00一位,6位可成團

(二)沙田大埔半天遊(約三小時)                      體力二粒星一粒星

      沙田公園 ---> 體院(參觀) ---> 馬場 --->馬料水碼頭 ---> 科學園(休息參觀) --->

      元洲仔公園 ---> 大埔海濱公園

      全程 : 12公里

      費用 : $230.00 一位,6位可成團

(三)如要繼續可前往大美督        全程共20公里

       費用 : $250.00一位

Powered by ABCHK.com